Mapa kade[to mo`e da se locira Vinica vo R Makedonija

Picture
Vinica se nao\a na isto~nata strana na R Makedonija so povr[ina
od 432,67 км2 i ima gustina na naselenost od 46,08 `iteli na km2.
Vo sostav opstinata vleguvaat 15 sela: Vini~ka Kr[la, Gradec,  Grqani, Dragobra[te, Istibawa, Jakimovo, Kalimanci, Kru[evo, Laki, Leski, LIpec, Pekqani, Trsino i Crn Kamen. Klimatski Karakteristiki

Според географската положба, Виница и Виничко се изложени на комбинирано влијание на субмедитеранската и источноконтиненталната клима. Виничко-Кочанската котлина е заштитена од директното влијание на северните воздушни маси со планинскиот масив Осогово, а од директните јужни влијанија со планинскиот масив Плачковица.

Просечната годишна температура изнесува околу 13°Ц, а просечната летна температура изнесува 22,5°Ц. Континенталните климатски влијанија овде се изразуваат и преку појавите на ниски температури во зимските месеци. Просечната годишна милнимална температура изнесува 6,3°Ц, додека минималната температура достигнала и до 25,4°Ц под нулата во јануари 1954г.

Релативно ниските температури во зимските месеци се резултат на спуштањето на студените воздушните маси од планината Плачковица, која е покриена со снег во текот на целата зима, а понекогаш и во доцна пролет.

Во топлиот дел на годината во овј предел се јавуваат доста екстремно високи температури на воздухот. Просечната годишна максимална температура изнесува 18,6°Ц, додека апсолутниот максимум на температурата изнесува 41,2°Ц, забележана на 6 јули 1988г. Просечно годишно се јавуваат 119 летни и 52 тропски денови.

Температурата на почвата се зголемува од јануари до јуни, само на длабочина од 10цм, а потоа паѓа како се приближуваме до декември. Најниската температура на почвата е 1,8°Ц и тоа во јануари, а највисоката е во јули и изнесува 26,5°Ц.

На територијата на Општина Виница околу 90% од врнежите паѓаат во вид на дожд, а останатите 10% во вид на снег или понекогаш во вид на град. Просечните врнежи изнесуваат 538мм годишно. Просечниот сончев период изнесува 2,222 часа годишно или 6 часа дневно. Макимумот е во јуни (просечно 302 часа), додека минимумот е во декември (просечно 89 часа).

Просечната облачност изнесува 5,1 десетина. Најоблачен месец е јануари, со просечна месечна вредност од 6,7 десетини, а најмала во август, просечно 2,9 десетини. Просечната годишна релативна влажност на воздухот изнесува 71%, а таа се зголемува по декември.

Ветровите се исто така честа појава во Виничкиот регион. Најмногу е застапен југозападниот ветер, со просечна брзина од 2,5 м/сек, и максимална брзина од 16м/сек. Втор по зачестеност е североисточниот ветер, со просечна брзина од 2,4м/сек и максимална брзина од 16м/сек.